ANBI informatie 2016

de naam van de instelling

als ANBI (nog) bekend onder Christengemeente de Tabernakel, te Moordrecht

in 2016 is de naam in de statuten veranderd naar Immanuël Gemeente Leerdam te Leerdam

postadres

postbus 287, 4140 AG Leerdam

fiscaal nummer

het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden identificatienummer (RSIN) is 818915031

doelstelling

De doelstellingen, zoals vermeldt in de statuten, zijn gebaseerd op vijf grondslagen vanuit 2 teksten uit het Woord van God. Deze teksten zijn: Mattheus 22:37-39 en Mattheus 28:19:

 • Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod
 • Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
 • Gaat dan henen, maak al de volken tot mijn discipelen,
 • en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes,
 • en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

visie

Als één van de vele huisgezinnen ligt er nadruk op opvang, geestelijke opvoeding en het vinden van je persoonlijke bestemming. Als onderdeel van het wereldwijde ‘Lichaam van Christus’ willen wij gezamenlijk ‘handen en voeten’ geven aan de liefde van Christus voor deze wereld.

missie

Elk gezin heeft zijn eigen normen en waarden, die niet alleen gekoesterd maar ook uitgedragen worden. De omarmde waarden binnen de Immanuël Gemeente Leerdam vinden zijn oorsprong in het ´grote gebod´ en de ´grote opdracht´:

 • aanbidding … is jezelf helemaal aan Hem geven,
 • omzien … is Zijn liefde omzetten in daden,
 • getuigen … is vertellen wie Hij voor je is,
 • toebehoren … is vanaf nu voor en door Hem leven en
 • voorleven .. is zelf het voorbeeld zijn

concrete doelen

 • Geven van onderwijs
 • Persoonlijke toerusting
 • Omzien
 • Bieden aansluiting en contacten
 • Bieden van een platform

bijbehorende activiteiten

 • zondagse samenkomsten
 • doordeweeks huiskringen
 • doordeweekse bidstonden
 • periodieke mannen-, vrouwen-, kinderbijeenkomsten
 • fundamenten- en vervolgcursussen
 • teamvergaderingen
 • externe trainingen
 • identiteit en samenhang
 • onderlinge ontmoeting in ontspannen sfeer
 • schenkingen doen aan hulpverlenende instanties of individuën
 • ondersteuning nieuwe en bestaande geloofsgemeenschappen

bestuur

het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en derde bestuurslid

in 2016 ontving géén van de bestuursleden een beloning voor zijn/haar werkzaamheden.

uitgeoefende activiteiten 2016

 • zondagse samenkomsten
 • doordeweeks huiskringen
 • doordeweekse bidstonden
 • fundamenten- en vervolgcursussen
 • teamvergaderingen
 • identiteit en samenhang
 • onderlinge ontmoeting in ontspannen sfeer
 • schenkingen doen aan hulpverlenende instanties of individuën

staat van baten en lasten 2016

een staat van baten en lasten 2016 is apart te vinden op onze website.

er zijn géén voorgenomen bestedingen (bijv. de aanschaf van een pand)